Algemeen Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door Drukwerkstunter BV.

Bij bezoek aan deze website zal Drukwerkstunter BV gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Drukwerkstunter BV uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder andere in, dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode. Uw persoonsgegevens worden door Drukwerkstunter BV beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van ‘cookies’ van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Drukwerkstunter BV verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar bezoekers en cliënten.

De verwerking van persoonsgegevens is gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Drukwerk­stunter BV en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, het beoordelen en accepteren van cliënten en prospects, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website, kan verder worden aangewend om u te informeren over de website en zijn producten en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en producten.

Vragen

Voor vragen betreffende dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Drukwerkstunter BV uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Drukwerkstunter BV. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen Privacy Statement

Drukwerkstunter BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement, zonder verdere kennisgeving vooraf. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.